Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-04-08

EA-9-2009 Dostawy pojemników, koszy, palet, wózków do sprzatania, do transportu posiłków, zmywarek

Świdnica: Dostawa pojemników, koszy, palet, wózków do sprzątania, wózków do transportu posiłków, zmywarek, szafek ubraniowych nr sprawy: EA-9-2009
Numer ogłoszenia: 97338 – 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników, koszy, palet, wózków do sprzątania, wózków do transportu posiłków, zmywarek, szafek ubraniowych nr sprawy: EA-9-2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników, koszy, palet, wózków do sprzątania, wózków do transportu posiłków, zmywarek, szafek ubraniowych wg 7 zadań , których szczegółowy opis określono w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.4, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 określone w pkt 7.a.5.
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4. koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – lub oświadczenie Wykonawcy 7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – lub oświadczenie Wykonawcy 8. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – lub oświadczenie Wykonawcy 9. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – lub oświadczenie Wykonawcy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2009 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Lesna 27-29 58-100 Świdnica Bud. Dyrekcji – SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZKI – BEMARY DO TRANSPORTU POSIŁKÓW – 6 SZT..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
•    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZKI DO SPRZĄTANIA, MOPY.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
•    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. Nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy

Zał. Nr 2 – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 – Projekt umowy

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zmiana