Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-02-06

ET-1-2012 Czyszczenie instalacji wody lodowej

Świdnica, dnia 31.01.2012r.
ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ET-1-2012
do 14 000 euro
 
 

1. Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,  58-100 Świdnica  .

2. Przedmiot zamówienia – Czyszczenia instalacji wody lodowej dla układu chłodzącego klimatyzacji , czyszczenie /filtrowanie/ wodnego roztworu glikolu etylenowego i uzupełnienia glikolu etylowego do wymogów zgodnych z dokumentacją instalacji chłodzącej.

3. Termin realizacji zamówienia – do 30.05.2012 r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na czyszczenie instalacji wody lodowej.
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 20.04.2012r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury /za każdy etap/ na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami należy zapoznać się na miejscu realizacji robót.
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496.

6.    Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7.    Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 24.04.2012 r.

                                                                                                                   DYREKTOR
                                                                                           DS. EKONOMICZNO EKSPLOATACYJNYCH

                                                                                                            GRZEGORZ KLOC