Tryb zamówienia: wartość podprogowa
Kategoria: dostawy
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2018-09-03

ET/1/9/2018 Dostawa i montaż urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza medycznego (zapytanie ofertowe)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO

art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza medycznego zgodnie z ustawą o wyrobie medycznym w klasie czystości zgodnie z obowiązującymi normami oraz prace instalacyjne w celu montażu, podłączenia i uruchomienia tych urządzeń.

Znak sprawy ET/1/9/2018.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
42.12.34.00 ? 1 Sprężarki powietrza.

2. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
– formularz ofertowy Wykonawcy;
– projekt umowy.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:
kierownik Działu Technicznego Dariusz Kozłowski; tel. (074) 8517496, 502701223 email: techniczny@szpital.swidnica.pl
w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 – 14:35.
4. Termin wykonania zamówienia: dostawa i montaż w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
6. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie swojej internetowej .
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia bądź unieważnienia postępowania.
Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych polegających na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem.
9. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca składa jedną ofertę w formie elektronicznej na adres: techniczny@szpital.swidnica.pl
Ofertę na ?Formularzu ofertowym wykonawcy? należy przesłać do dnia 19.09.2018r. do godz. 12.00.
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert.
c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
d) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
e) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
8. Wybór oferty ? za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
W sytuacji, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

12. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:
a) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (wzór stanowi załącznik nr 1);
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. Poz. 352).

13. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca montażu urządzeń w SP ZOZ Świdnica ul. Leśna 27-29 oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną, do wglądu w Dziale Technicznym, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wymienioną w pkt. 3.

Załączniki:
Formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik nr 1),
Projekt umowy (załącznik nr 2).

?????????????.???
podpis Kierownika Zamawiającego