Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-04-13

ET-10-2012 Wykonanie dywanika asfaltowego

Świdnica, dnia 12.04.2012r.
ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ET-10-2012
do 14 000 euro
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .
2. Przedmiot zamówienia:   Wykonanie warstwy ścieralnej dywanika asfaltowego m2 436 ; gr. 4cm na podłożu podbudowy betonowej wraz z pracami przygotowawczymi na drodze wewnętrznej do biurowca szpitala ” Latawiec ” przy ul. Leśnej 27-29 w Świdnicy.                                                                                                                   

3. Termin realizacji zamówienia – od 01.06.2012r do 30.06.2012r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
  Wykonanie dywanika asfaltowego.
    Oferty pisemne należy składać  do dnia 07.05. 2012r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury /za każdy etap/ na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami oraz zakresem wymiany należy zapoznać się na miejscu.
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496.

6.Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 09.05.2012 r.