Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-06-05

ET – 12 – 2012 Naprawa posadzki PCV typ tarkett

Świdnica, dnia 30.05.2012r.
ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ET-12-2012
do 14 000 euro
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .

2. Przedmiot zamówienia:   Wykonanie naprawy posadzki PCV typ tarkett miejsc szt 4 , wymiana posadzki z naprawą  podłoża m2 25  w szpitalu „Latawiec”.                                                                                                                    

3. Termin realizacji zamówienia – od 01.07.2012r do 15.07.2012r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
  Wykonanie naprawy posadzki PCV typ tarkett miejsc szt 4 , wymiana posadzki z naprawą  podłoża m2 25  w szpitalu „Latawiec”.
    Oferty pisemne należy składać  do dnia 15.06. 2012r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury /za każdy etap/ na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami oraz zakresem wymiany należy bezwarunkowo zapoznać się na miejscu z uwagi na realizację prac bez wyłączenia z ruchu miejsc wymiany i naprawy.
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496.

6.Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 18.06.2012 r.