Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-02-06

ET-4-2012 Wykonanie dok. projektowo-kosztorysowej

Świdnica, dnia 31.01.2012r.
ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ET-4-2012
do 14 000 euro

 

1. Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .

2. Przedmiot zamówienia – Wykonanie Dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej modernizacji pawilonu socjalnego szpitala w Żarowie.  

3. Termin realizacji zamówienia – od 01.03.2012r do 15.03.2012r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pawilonu socjalnego”
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 15.02. 2012r. do godz. 10.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury /za każdy etap/ na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami należy zapoznać się na miejscu.
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496.

6.    Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7.    Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 21.02.2012 r.

                                                                                                                   DYREKTOR
                                                                                       DS. EKONOMICZNO EKSPLOATACYJNYCH

                                                                                                            GRZEGORZ KLOC