Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-03-19

ET-8-2012 Czyszczenie klimatyzacji

Świdnica, dnia 15.03.2012r.

ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ET-8-2012
do 14 000 euro

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,58-100 Świdnica  .
2. Przedmiot zamówienia:  

Czyszczenie kanałów ukladu klimatyzacji bloku  operacyjnego                                                                                                                    

3. Termin realizacji zamówienia – od 01.06.2012r do 30.06.2012r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Czyszczenie kanałów ukladu klimatyzacji bloku  operacyjnego”
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 10.05. 2012r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury /za każdy etap/ na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami należy zapoznać się na miejscu.
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496.

6.Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 14.05.2012 r.
                                                                                              p.o. Dyrektor
                                                                                              GRZEGORZ KLOC