Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-03-21

ET-9-2012 Wymiana elementów dźwigu osobowego

Świdnica, dnia 19.03.2012r.

ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ET-9-2012
do 14 000 euro
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .
2. Przedmiot zamówienia:  

Wymiana elementów dźwigu osobowego OH1250 nr fabr. 506/0/95/1995 szpitalu ” Latawiec ” przy ul. Leśnej 27-29 w Świdnicy.                                                                                                                   

3. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2012r do 15.04.2012r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
”  Wymiana elementów dźwigu osobowego OH1250 nr fabr. 506/0/95/1995 szpitalu ” Latawiec ” przy ul. Leśnej 27-29 w Świdnicy.   „
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 29.03. 2012r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury /za każdy etap/ na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami oraz zakresem wymiany należy zapoznać się na miejscu.
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496.

6.Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 31.03.2012 r.