Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2018-10-26

Konkurs na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej

Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowiska lekarza kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej

Procedura naboru na wolne stanowisko lekarza kierującego oddziałem dostępna jest na stronie internetowej www.szpital.swidnica.pl.

O wolne stanowisko może ubiegać się osoba posiadająca kwalifikacje i spełniająca warunki stawiane ordynatorom (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania  konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ? Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko lekarza kierującego oddziałem z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. zaświadczenie o niekaralności.
  7. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ? w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej,
  8. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na dane stanowisko.

 

Oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia bezpośrednio do Sekretariatu SPZOZ w Świdnicy lub listownie pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

 ul. Leśna 27-29,  58-100 Świdnica

w kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres, a także adnotację o treści: „Nabór na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej.

Dokumenty które wpłyną do SPZOZ w Świdnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Mieszkania nie zapewniamy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.11.2018 r.