Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-08-07

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddzia?u Ginekologiczno-Po?o?niczego

Zamówienie nr EA z dnia 07.08.2008
Dyrekcja SPZOZ w ?widnicy w porozumieniu z Dolno?l?sk? Izb? Lekarsk? we Wroc?awiu ponownie og?asza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Oddzia?u Ginekologiczno-Po?o?niczego
Z Pododdzia?em Patologii Ci??y
Samodzielnego Publicznego Zespo?u Opieki Zdrowotnej w ?widnicy.

Kandydaci zg?aszaj?cy si? do konkursu proszeni s? o sk?adanie dokumentów okre?lonych w rozporz?dzeniu MZiOS z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegó?owych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zak?adach opieki zdrowotnej, sk?adu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 115, poz. 748, § 11, p.1).

Wymagane kwalifikacje zgodne z rozporz?dzeniem MZiOS z dnia 29.03.1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zak?adach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300).

Oferty prosimy sk?ada? w terminie do 30 wrze?nia 2008 r. pod adresem:

 

                     Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej
ul. Le?na 27-29
58-100 ?widnica
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ordynatora oddzia?u …….".

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zg?oszonych kandydatur: 30 dni od dnia up?yni?cia sk?adania dokumentów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostan? powiadomieni indywidualnie.
Mieszkania nie zapewniamy.