Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2019-12-11

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego z Pododdziałem Rehabilitacyjnym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
ul. Leśna 27-29 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Reumatologicznego z Pododdziałem Rehabilitacyjnym

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(Dz. U. Nr 34, poz. 182) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo
wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie
może być dokonywane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów;
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa
wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania
konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnicy
? na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację
o treści: ?Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Reumatologicznym z Pododdziałem Rehabilitacyjnym?
? rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
ul. Leśna 27?29, 58-100 Świdnica w terminie grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29 w Świdnicy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz 182) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 1957)

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT DO DNIA 23.12.2019 r.

Grzegorz Kloc
Dyrektor