Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-10-07

Konkurs na stanowisko Piel?gniarki Oddzia?owej Oddzia?u Otolaryngologicznego, 2008-10-07

Zamówienie nr z dnia 07-10-2008
Dyrekcja SPZOZ w ?widnicyw porozumieniu z ORPiP w Wa?brzychu og?asza konkurs na stanowisko Piel?gniarki Oddzia?owej Oddzia?u Otolaryngologicznego

Kandydaci spe?niaj?cy wymogi kwalifikacyjne okre?lone w Rozporz?dzeniu MZiOS z dnia 29.03.1999 r. (Dz.U. nr 30, poz. 300) proszeni s?  o sk?adanie dokumentów zawartych w Rozp. MZiOS z dnia 19.08.1998 r. (Dz.U. Nr 115, poz.749) w terminie 30 dni od daty ukazania si? og?oszenia w prasie pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicyul. Le?na 27-2958-100 ?widnica z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko piel?gniarki oddzia?owej …” oraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. O terminie konkursu kandydaci zostan? powiadomieni indywidualnie.

Termin sk?adania ofert do dnia 29.10.2008 r.