Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2017-05-19

Konkurs Nr 6 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                    Świdnica, dnia  19.05.2017 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  
 o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA  KONKURS  OFERT  I  ZAPRASZA  DO  SKŁADANIA  OFERT

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

I.  Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału oraz innych komórkach organizacyjnych.

A.    Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:
      lekarskiej  
•      Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
     z  Pododdziałem Angiologicznym z Poradnią Chorób Naczyń
•      Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej  z Poradnią
     Chirurgii Ogólnej
•    Oddział Reumatologiczny
•    Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
•    Oddział Otolaryngologiczny
•    Szpitalny Oddział Ratunkowy
      pielęgniarskiej
•    Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym z Poradnią Chorób Naczyń
•       Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej  z Poradnią
      Chirurgii Ogólnej
•    Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
•        Oddział Chorób Wewnętrznych
położniczej
•       Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży z Poradnią  
      Ginekologiczno-Położniczą

B .        Usługi szpitalne rehabilitacyjne (kod CPV 85111400-4) wykonywane przez    
          fizjoterapeutów w oddziałach szpitalnych:
•    Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

II. Warunki udziału
1.    Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż                         3 miesiące.
2.    Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 2 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
3.    Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr 6” na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..” do dnia:                                        12 czerwca 2017 r. do godziny 10:00.
4.    Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
5.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
6.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się  terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

Załączniki: