Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-10-20

Konkurs ofert na „Badanie bilansu za 2010 rok”

„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
tel. 074/8517-400, fax. 074/8517-347, NIP 88422-01-447, REGON 000311674,
Zaprasza do składania ofert
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 ROK
w okresie 31.03. – 30.04.2011r. i złożenia opinii wraz z raportem z badania w ciągu 7 dni po zakończeniu badania.
Wszelkich informacji związanych ze składaniem ofert udziela Gł. Księgowa Pani Mariola Wittig pod nr telefonu 074/8517-508. Oferty należy składać w Sekretariacie (bud. Dyrekcji) – SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29, w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi oferenta z dopiskiem „BADANIE BILANSU 2010R.”  w terminie do 05 listopada 2010r. do godz. 14:00”