Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2015-01-02

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w 2015r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 j.t. z późniejszymi zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej:
a)    całodobowo przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,
b)    poza godzinami podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,
c)    przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach działalności gospodarczej w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych.

 
 
1.    Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

2.    Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr …. na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych” do dnia:
10.01.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    1
10.02.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    2
10.03.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    3
10.04.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    4
10.05.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    5
10.06.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    6
10.07.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    7
10.08.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    8
10.09.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    9
10.10.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    10
10.11.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    11
10.12.2015    r.    do    godziny    10:00    – Konkurs    Nr    12

3.    Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
4.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
5.    Oferenci powinni przedłożyć:
1.    warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,
2.    dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie,
3.    dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje,
4.    dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej z wpisanym adresem miejsca wykonywania działalności – 58-100 Świdnica ul. Leśna 27-29,
5.    dokumenty poświadczające wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wydruk z Księgi Rejestrowej Izby Lekarskiej lub Pielęgniarskiej z wpisanym adresem miejsca udzielania świadczeń – SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica,
6.    uwierzytelnioną kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania wyżej wymienionych świadczeń – zgodnie z:
•    rozporządzeniem MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011.293.1729).
•    rozporządzenia MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011.293.1728).
7.    aktualne badanie profilaktyczne,
8.    zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z BHP z uwzględnieniem stanowiska zajmowanego w SPZOZ w Świdnicy.

5    Każda kserokopia dla swej ważności musi być poświadczona (przed złożeniem oferty) za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza lub przez pracownika Działu Spraw Osobowych i Szkoleń SPZOZ w Świdnicy – po wcześniejszym przedłożeniu oryginału dokumentu.
6    Jawne otwarcie ofert nastąpi 10 dnia każdego miesiąca o godzinie 11:00. W przypadku, gdy 10 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy otwarcie nastąpi następnego pierwszego dnia pracy – w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska oferentów.
7    Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu czy zamiany dokumentów będących częścią tej oferty.
8    Oferty będą rozpatrzone w terminie do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.
9    Komisja przy wyborze oferenta kieruje się następującymi kryteriami:
a)    cena za usługę,
b)    dostępność oferenta,
c)    kwalifikacje oferenta.
10    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
11    Udzielający zamówienia informuje, że:
a)    termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
b)    zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
c)    oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Załączniki:
•    Regulamin
•    Wykaz dokumentów – lekarze
•    Wykaz dokumentów – pielęgniarki i położne
•    Wykaz dokumentów – inny personel medyczny
•    Wzór oferty – lekarz
•    Wzór oferty – lekarz kierujący oddziałem
•    Wzór oferty – pielęgniarka, położna, ratownik medyczny
•    Wzór oferty – inny personel medyczny
•    Ogólny wzór umowy cywilnoprawnej (kontraktu)