Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-02-08

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej:
a)  całodobowo przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,
b) poza godzinami podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,
c) przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach działalności gospodarczej
w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych.

1.    Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

2.    Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z dopiskiem „Konkurs Nr …. na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych” do dnia:

15.02.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 1
15.03.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 2
15.04.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 3
15.05.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 4
15.06.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 5
15.07.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 6
15.08.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 7
15.09.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 8
15.10.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 9
15.11.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 10
15.12.2012 r. do godziny 10:00    – Konkurs Nr 11

3.    Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na łamach Gazety Wrocławskiej, na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

4.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.

5.    Oferenci powinni przedłożyć:
1.    warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,
2.    dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie,
3.    dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje,
4.    dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej,
5.    dokumenty poświadczające wpis do rejestru indywidualnych praktyk zawodowych (lekarz, pielęgniarka, położna),
6.    uwierzytelnioną kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania wyżej wymienionych świadczeń:
a)    dla lekarza, pielęgniarki i położnej w kwocie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 roku Nr 293, poz. 1729),
b)    dla pozostałych oferentów minimalna suma gwarantowana 100 000 zł.
7.    aktualne badania profilaktyczne,
8.    zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z BHP z uwzględnieniem stanowiska zajmowanego w SPZOZ w Świdnicy.

5.    Każda kserokopia dla swej ważności musi być poświadczona (przed złożeniem oferty) za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza lub przez pracownika Działu Spraw Osobowych i Szkoleń SPZOZ w Świdnicy – po wcześniejszym przedłożeniu oryginału dokumentu.

6.    Jawne otwarcie ofert nastąpi 15 dnia każdego miesiąca o godzinie 11:00. W przypadku, gdy 15 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy otwarcie nastąpi następnego pierwszego dnia pracy – w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska oferentów.

7.    Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu czy zamiany dokumentów będących częścią tej oferty.

8.    Oferty będą rozpatrzone w terminie do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.

9.    Komisja przy wyborze oferenta kieruje się następującymi kryteriami:
a)    cena za usługę,
b)    dostępność oferenta,
c)    kwalifikacje oferenta.

10.    Rozstrzygniecie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracji SPZOZ w Świdnicy w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia ofert.

11.    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

12.    Udzielający zamówienia informuje, że:
a)    termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
b)    zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
c)    oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Załączniki:

•    Regulamin

 
ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: