Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2017-10-16

Konkurs ofert nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                    Świdnica, dnia  16.10.2017 r.
    DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  
 o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA  KONKURS  OFERT  I  ZAPRASZA  DO  SKŁADANIA  OFERT
na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

I.  Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału oraz innych komórkach organizacyjnych.

A. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:
      Lekarskiej  
Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej
Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej  z Poradnią Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym z Poradnią Okulistyczną
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym z Poradnią Chorób Naczyń
Oddział Gastroenterologiczny
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Onkologii Klinicznej z Poradnią Onkologiczną
Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym z Poradnią Reumatologiczną
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
      Pielęgniarskiej i Położniczej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

B. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
II. Warunki udziału
1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
2. Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 2 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr 11” na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..” do dnia: 13 listopada 2017 r. do godziny 10:00.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się  terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

Załączniki: