Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2023-10-16

Konkurs ofert Nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia 16.10.2023 r.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

I. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału, w zakresie diagnostyki obrazowej i radiologii oraz w zakresie fizjoterapii.

A. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:

Lekarskiej w oddziałach szpitalnych:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 • Oddział Otolaryngologiczny

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży i z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

 • Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka

 • Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym

 • Oddział Gastroenterologiczny

 • Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym

 • Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym

 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 • Oddział Onkologii Klinicznej

B. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.

II. Warunki udziału

  1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

  2. Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 3 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.

  3. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem Konkurs Nr 11 na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..” do dnia: 10 listopada 2023 r. do godziny 10:00.

  4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

  5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.

  6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

Grzegorz Kloc – Dyrektor

O F E R T A – KONTRAKT LEKARSKI  

O F E R T A – KONTRAKT Personel medyczny inny

O F E R T A – KONTRAKT PIELʘGNIARKA, POŁOŻNA,

REGULAMIN konkuesu ofert

Wykaz dokumentów__Inny personel medyczny

Wykaz dokumentów__Lekarze

WZÓR_Umowa cywilnoprawna_