Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2018-01-15

Konkurs ofert Nr 2 na świadczenia zdrowotne

  DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zmianami)
OGŁASZA  KONKURS  OFERT  I  ZAPRASZA  DO  SKŁADANIA  OFERT
na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

I.  Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału oraz innych komórkach organizacyjnych.

A.    Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:
Lekarskiej
?    Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą
?    Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym z Poradnią Chorób Naczyń
?    Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
?    Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym z Poradnią Reumatologiczną
?    Szpitalny Oddział Ratunkowy
?    Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pielęgniarskiej i Położniczej
?    Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
?    Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym z Poradnią Reumatologiczną

B.    Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
II. Warunki udziału
1.    Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
2.    Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 2 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
3.    Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem ?Konkurs Nr 2? na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ???..” do dnia: 12 lutego 2018 r. do godziny 10:00.
4.    Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
5.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
6.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się  terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

Załączniki: