Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2023-01-20

Konkurs ofert Nr 2 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia 20.01.2023 r.

    DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

 1. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT  I  ZAPRASZA  DO  SKŁADANIA  OFERT                                                         na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy  cywilnoprawnej

 1. Przedmiot konkursu:                                                                                                                                                  Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału, w zakresie diagnostyki obrazowej i radiologii oraz w zakresie fizjoterapii.
 2. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:                                                                                                        Lekarskiej w oddziałach szpitalnych:
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży i z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Otolaryngologiczny
 • Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym

Pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych:

 • Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
 1. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
 2. Warunki udziału
  1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż              3 miesiące.
  2. Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 3 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
  3. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr 2” na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..” do dnia:                        10 lutego 2023 do godziny 10:00.
  4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
  5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
  6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

Grzegorz Kloc – Dyrektor

 1. O F E R T A – KONTRAKT LEKARSKI
 2. O F E R T A – KONTRAKT PIELʘGNIARKA, POŁOŻNA, RATOWNIK
 3. REGULAMIN konkuesu ofert
 4. Wykaz dokumentów__Lekarze
 5. Wykaz dokumentów__Pielę™gniarki i poł‚oźne
 6. WZÓR_Umowa cywilnoprawna