Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2024-05-16

Konkurs ofert Nr 6 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia 15.05.2024 r.
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

I. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału, w zakresie diagnostyki obrazowej i radiologii oraz w zakresie fizjoterapii.

A. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:
Lekarskiej w oddziałach szpitalnych:
• Szpitalny Oddział Ratunkowy
• Oddział Chorób Wewnętrznych
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
• Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
• Oddział Otolaryngologiczny
• Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym
• Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Oddział Onkologii Klinicznej
• Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży

Pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych:
• Oddział Dziecięcy
• Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży
• Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
• Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym
• Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
• Oddział Gastroenterologiczny
• Oddział Chorób Wewnętrznych
• Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
• Oddział Otolaryngologiczny
• Oddział Onkologii Klinicznej
• Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym
• Blok operacyjny
• Szpitalny Oddział Ratunkowy
• Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

B. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
D. Usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9) postępowanie obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

II. Warunki udziału
1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
2. Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 3 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr 6” na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..” do dnia: 10 czerwca 2024 r. do godziny 10:00.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
7. Począwszy od miesiąca marca 2024 obowiązkowe jest zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 11/2024 Dyrektora SPZOZ w Świdnicy i w przypadku świadczenie usług w komórkach organizacyjnych wymienionych w § 2 Zarządzenia niezbędne jest dołączenie do oferty informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym w Zarządzeniu oraz wypełnionych Załączników Nr 1, 2 i 3. SPZOZ w Świdnicy zobligowany jest przed dopuszczeniem do działalności związanej z leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi do weryfikacji kandydatów w Rejestrach wskazanych w Zarządzeniu.

Grzegorz Kloc – Dyrektor

O F E R T A – KONTRAKT LEKARSKI

O F E R T A – KONTRAKT Personel medyczny inny

O F E R T A – KONTRAKT PIELʘGNIARKA, POŁOŻNA, RATOWNIK

REGULAMIN konkursu ofert

Wykaz dokumentów__Inny personel medyczny

Wykaz dokumentów__Lekarze

Wykaz dokumentów__Pielę™gniarki i poł‚oźne

WZÓR_Umowa cywilnoprawna_

Załączniki do Zarządzenia Dyrektora Nr 11 z 2024 roku

Zarządzenie Dyrektora Nr 11 z 2024 roku