Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2016-07-22

Konkurs ofert nr 8 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia  21.07.2016 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
 o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA  KONKURS  OFERT  I  ZAPRASZA  DO  SKŁADANIA  OFERTna przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

I.  Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach
szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału oraz innych komórkach organizacyjnych.

A. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:
      lekarskiej 
• Oddział Chirurgii Ogólnej
• Oddział Onkologii Klinicznej
• Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
• Szpitalny Oddział Ratunkowy

pielęgniarskiej i położniczej
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej
• Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży
• Szpitalny Oddział Ratunkowy
• Oddział Chorób Wewnętrznych

B. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
C. Usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9) postępowanie obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
II. Warunki udziału
1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż  3 miesiące.
2. Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 2 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, 
    pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na 
    kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem

„Konkurs Nr 8” na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie …………..” do dnia: 10 sierpnia 2016 r. do godziny 10:00.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem:
                   www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
6.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się  terminie do 7 dni po zakończeniu prac 
   komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

Załączniki: