Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2019-06-07

Nabór na wolne stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Otolaryngologicznym

Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowiska lekarza kierującego
Oddziałem Otolaryngologicznym

Procedura naboru na wolne stanowisko lekarza kierującego oddziałem dostępna jest na stronie internetowej www.szpital.swidnica.pl.
O wolne stanowisko może ubiegać się osoba posiadająca kwalifikacje i spełniająca warunki stawiane ordynatorom (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ? Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko lekarza kierującego oddziałem z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. zaświadczenie o niekaralności.
7. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ? w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej,
8. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na dane stanowisko.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.06.2019 r. bezpośrednio do Sekretariatu SPZOZ w Świdnicy lub listownie pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
w kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres, a także adnotację o treści: „Nabór na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Otolaryngologicznym.?

Dokumenty które wpłyną do SPZOZ w Świdnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania dokumentów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Mieszkania nie zapewniamy.

Grzegorz Kloc
Dyrektor