Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2018-09-25

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
ul. Leśna 27-29 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej
w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym
Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(Dz. U. Nr 34, poz. 182) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo
wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę właściwego
podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. zaświadczenie o niekaralności;
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania
konkursowego na dane stanowisko.
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają
w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29,
58-100 Świdnicy
? na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację
o treści: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym
? przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur ? październik 2018 r.

Ustala się dla niniejszego konkursu termin składania ofert do dnia 10.10.2018 r.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29 w Świdnicy.

Grzegorz Kloc
Dyrektor