Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-01-21

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na świadczenia zdrowotne

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Na podstawie art.. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 poz. 408 z późn. zmianami) oraz § 6 i 7 Rozporządzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93 poz. 592).

          

   OGŁASZA KONKURSY OFERT

Na przyjęcie obowiązków udzielania:
•    całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,
•    zamówienia na świadczenia zdrowotne poza godzinami podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych
•    świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej przez personel medyczny

Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawarte będą do 31.12.2011 r. W uzasadnionych przypadkach, kontrakty mogą być zawarte na inny uzgodniony okres czasu.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ-u  w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z dopiskiem „Konkurs Nr…  na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych ” do dnia:

25.01.2010r. do godz. 10:00        – Konkurs Nr 1
20.02.2010r. do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 2
20.03.2010r. do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 3
20.04.2010r. do godz. 10:00        – Konkurs Nr 4
20.05.2010r. do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 5
20.06.2010r. do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 6
20.07.2010r. do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 7
20.08.2010r. do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 8
20.09.2010r. do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 9
20.10.2010r.do godz. 10:00        –  Konkurs Nr10
20.11.2010r.do godz. 10:00        –  Konkurs Nr11
20.12.2010r.do godz. 10:00        –  Konkurs Nr12
20.01.2011r.do godz. 10:00        –  Konkurs Nr 13

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych w godzinach 9.00 – 14.00, telefon 074-851-74-97 lub na stronie internetowej pod adresem:www.szpital.swidnica.pl

Oferenci powinni przedłożyć:
1.    warunki udzielania świadczeń medycznych (np. ilość dni udzielania świadczeń, ilość dyżurów)
2.    dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje,
3.    dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej (nazwa, siedziba podmiotu),
4.    kopie dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania wyżej wymienionych świadczeń,
5.    aktualne badanie profilaktyczne,
6.    zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z BHP z uwzględnieniem stanowiska zajmowanego w SPZOZ w Świdnicy,
7.    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

Udzielający zamówienia informuje, że:
–       termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
–    zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
–    oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trybie określonym zarządzeniem MZiOS z dnia 13 lipca 1998 r. (Dz.U. nr 93, poz. 592).
Załaczniki: