Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2018-06-22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Informatycznego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU INFORMATYCZNEGO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Informatycznego ? 1 stanowisko pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie wyższe informatyczne,
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki,
 3. znajomość zagadnień z dziedziny informatyki:
  1. Znajomość systemów MS Windows (wszystkie systemy),
  2. Znajomość systemów Linux,
  3. Znajomość systemów VMware,
  4. Znajomość systemów IBM SVC,
  5. Znajomość zagadnień SAN (Storage Area Network),
  6. Mile widziana znajomość bazy danych Oracle i MS SQL Server.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 3. umiejętność zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy,
 4. umiejętność skutecznej komunikacji i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 5. odporność na stres, inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 6. obowiązkowość, pracowitość, punktualność,
 7. samodzielność w planowaniu i organizacji działań,

Warunki pracy na stanowisku Kierownika Działu Informatycznego ? zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys,
 2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż i doświadczenie z zakresu informatyki.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
 2. Nadzorowanie sieci komputerowej.
 3. Opieka nad sprzętem komputerowym, konserwacja oraz usuwanie awarii.
 4. Administrowanie serwerem wirtualnym www oraz kontami email, zarządzanie dostępem do sieci Internet.

Termin, miejsce i forma składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.
 2. W ofercie należy podać stanowisko na jakie składana jest oferta, oraz dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do  dnia                   13 lipca 2018 r.
 4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie  lub telefonicznie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych będzie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście w siedzibie administratora, drogą listowną lub poprzez e-mail: iod@szpital.swidnica.pl
 3. SPZOZ w Świdnicy dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Dane przetwarzane w związku z rekrutacją przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu Pracy.
 5. Dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (przeprowadzenia procesu rekrutacji). Po tym okresie dane osobowe będą niszczone.
 6. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek nie będzie wynikać
  z przepisów prawa. Dane nie będą także przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych do innego administratora. Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych następuję z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału
  w rekrutacji.
 10. Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, reguluje art. 22(1) Kodeksu Pracy. Dane te obejmują:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

11. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych
w punkcie powyższym jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie (np. zdjęcie, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne. W związku z tym, w przypadku podania szerszego zakresu danych, prosimy o zawarcie w aplikacji oświadczenia zgody o następującej treści:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.?

12. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe SPZOZ w Świdnicy nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dyrektor – Grzegorz Kloc