Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2018-08-03

Ogłoszenie o naborze na stanowisko lekarza neurologa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
LEKARZA NEUROLOGA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko lekarza neurologa ? 3 stanowiska pracy.

Miejsce wykonywania pracy lub świadczenia usług – Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym.
Forma zatrudnienia – Umowa cywilnoprawna, do rozważenia umowa o pracę.
Wymagania – oczekiwania pracodawcy: specjalizacja w zakresie neurologii.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych będzie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście w siedzibie administratora, drogą listowną lub poprzez e-mail: iod@szpital.swidnica.pl
3. SPZOZ w Świdnicy dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4. Dane przetwarzane w związku z rekrutacją przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu Pracy.
5. Dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (przeprowadzenia procesu rekrutacji). Po tym okresie dane osobowe będą niszczone.
6. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek nie będzie wynikać
z przepisów prawa. Dane nie będą także przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych do innego administratora. Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych następuję z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału
w rekrutacji.
10. Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, reguluje art. 22(1) Kodeksu Pracy. Dane te obejmują:
? imię (imiona) i nazwisko;
? imiona rodziców;
? datę urodzenia;
? miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
? wykształcenie;
? przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
11. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych
w punkcie powyższym jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie (np. zdjęcie, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne. W związku z tym, w przypadku podania szerszego zakresu danych, prosimy o zawarcie w aplikacji oświadczenia zgody o następującej treści:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.?
12. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe SPZOZ w Świdnicy nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Grzegorz Kloc
Dyrektor