Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2018-08-02

Ogłoszenie o naborze pracownika ds. kadrowo-płacowych

Świdnica, dnia 2.08.2018 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA ds. KADROWO-PŁACOWYCH
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika ds. kadrowo-płacowych ? 1 stanowisko pracy.
1. Wymagania kwalifikacyjne:
a) wykształcenie wyższe (np. ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.),
b) doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr mile widziane,
c) wskazana znajomość zagadnień z dziedziny:
? Prawa pracy, spraw płacowych i ZUS.
? Zatrudniania pracowników, rozwiązywania umów i prowadzenia akt osobowych.
? Wyliczania wynagrodzeń.
? Naliczania i potrącania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i podatek dochodowy od osób
fizycznych.
? Pracy w systemie PŁATNIK.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
c) umiejętność skutecznej komunikacji i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
d) obowiązkowość, pracowitość, punktualność.

3. Warunki pracy na stanowisku pracownika ds. kadrowo-płacowych ? zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy.

4. Wymagane dokumenty
a) własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż i doświadczenie z zakresu spraw kadrowo-płacowych.

5. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz osób zatrudnionych.
b) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
c) Udzielanie pracownikom informacji w zakresie prawa pracy i rozliczania płac.

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów
a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.
b) W ofercie należy podać stanowisko na jakie składana jest oferta, oraz dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres do
korespondencji, numer telefonu kontaktowego.
c) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 roku.
d) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia.

7 . O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych będzie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście w siedzibie administratora, drogą listowną lub poprzez e-mail: iod@szpital.swidnica.pl
3. SPZOZ w Świdnicy dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4. Dane przetwarzane w związku z rekrutacją przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu Pracy.
5. Dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (przeprowadzenia procesu rekrutacji). Po tym okresie dane osobowe będą niszczone.
6. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek nie będzie wynikać
z przepisów prawa. Dane nie będą także przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych do innego administratora. Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych następuję z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału
w rekrutacji.
10. Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, reguluje art. 22(1) Kodeksu Pracy. Dane te obejmują:
? imię (imiona) i nazwisko;
? imiona rodziców;
? datę urodzenia;
? miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
? wykształcenie;
? przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
11. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych
w punkcie powyższym jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie (np. zdjęcie, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne. W związku z tym, w przypadku podania szerszego zakresu danych, prosimy o zawarcie w aplikacji oświadczenia zgody o następującej treści:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.?
12. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe SPZOZ w Świdnicy nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Grzegorz Kloc
Dyrektora