Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2014-01-02

OGŁOSZIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – 2014R.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 j.t. z późniejszymi zmianami)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej:

a)    całodobowo przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,

b)  poza godzinami podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,

c)          przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach działalności gospodarczej w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych.

1.       Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

2.       Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr …. na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych” do dnia:

10.01.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

1

10.02.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

2

10.03.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

3

10.04.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

4

10.05.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

5

10.06.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

6

10.07.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

7

10.08.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

8

10.09.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

9

10.10.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

10

10.11.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

11

10.12.2014

r.

do

godziny

10:00

– Konkurs

Nr

12

 

3.       Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

4.       Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.

5.       Oferenci powinni przedłożyć:

1.      warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,

2.       dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie,

3.       dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje,

4.       dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej z wpisanym adresem miejsca wykonywania działalności – 58-100 Świdnica ul. Leśna 27-29,

5.       dokumenty poświadczające wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wydruk z Księgi Rejestrowej Izby Lekarskiej lub Pielęgniarskiej z wpisanym adresem miejsca udzielania świadczeń – SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica,

6.       uwierzytelnioną kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania wyżej wymienionych świadczeń – zgodnie z:

          rozporządzeniem MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011.293.1729).

          rozporządzenia MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011.293.1728).

7.       aktualne badanie profilaktyczne,

8.       zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z BHP z uwzględnieniem stanowiska zajmowanego w SPZOZ w Świdnicy.

 5         Każda kserokopia dla swej ważności musi być poświadczona (przed złożeniem oferty) za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza lub przez pracownika Działu Spraw Osobowych i Szkoleń SPZOZ w Świdnicy – po wcześniejszym przedłożeniu oryginału dokumentu.6         Jawne otwarcie ofert nastąpi 10 dnia każdego miesiąca o godzinie 11:00. W przypadku, gdy 10 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy otwarcie nastąpi następnego pierwszego dnia pracy – w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska oferentów.7         Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu czy zamiany dokumentów będących częścią tej oferty.8        Oferty będą rozpatrzone w terminie do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.9         Komisja przy wyborze oferenta kieruje się następującymi kryteriami:a)       cena za usługę,b)       dostępność oferenta,c)       kwalifikacje oferenta.10     O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.11     Udzielający zamówienia informuje, że:a)       termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,b)       zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,c)       oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

OGÓLNY WZÓR UMOWY CYWILNOPRAWNEJ.

OFERTA KONTRAKT LEKARSKI.

OFERTA KONTRAKT LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM.

OFERTA KONTRAKT PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA, RATOWNIK.

OFERTA KONTRAKT PERSONEL MEDYCZNY INNY.

WYKAZ DOKUMENTÓW LEKARZE.

WYKAZ DOKUMENTÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE.

WYKAZ DOKUMENTÓW INNY PERSONEL MEDYCZNY.

REGULAMIN KONKURSU.