Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-07-09

Og?oszenie o Konkursie Ofert na ?wiadczenia zdrowotne

Zamówienie nr z dnia 09.07.2008r.
Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespo?u Opieki Zdrowotnej w ?widnicy
ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica Na podstawie art.. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak?adach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 poz. 408 z pó?n. zmianami) oraz § 6 i 7 Rozporz?dzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na ?wiadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93 poz. 592).
                      
             
OG?ASZA KONKURSY OFERT
 

Na przyj?cie obowi?zków udzielania ca?odobowych ?wiadcze? zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej przez ·         lekarzy w oddzia?ach szpitalnych, diagnostów laboratoryjnych w Zak?adzie Diagnostyki Laboratoryjnej w SP ZOZ w ?widnicy, osoby wykonuj?ce zawód medyczny w ramach dzia?alno?ci gospodarczej w oddzia?ach szpitalnych i innych komórkach. Umowy o udzielanie wymienionych ?wiadcze? zawarte b?d? do 31.12.2010 r. W uzasadnionych przypadkach, kontrakty mog? by? zawarte na inny uzgodniony okres czasu. Oferty nale?y sk?ada? na obowi?zuj?cych formularzach w zamkni?tych kopertach  w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ-u  w ?widnicy ul. Le?na 27-29 z dopiskiem „Konkurs Nr…  na ca?odobowe ?wiadczenia zdrowotne” do dnia:

1.  20 lipca 2008r. do godz. 10:00                    – Konkurs Nr 12.  20  sierpnia 2008r. do godz. 10:00             
–  Konkurs Nr 23. 20 wrze?nia 2008r. do godz. 10:00              –  Konkurs Nr 34.  20 pa?dziernika 2008r. do godz. 10:00       – Konkurs Nr 45.  20  listopada 2008r. do godz. 10:00            –  Konkurs Nr 56.  20 grudnia 2008r. do godz. 10:00               –  Konkurs Nr 6 Ze szczegó?owymi warunkami konkursu i materia?ami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z formularzem oferty i projektem umowy mo?na zapozna? si? w siedzibie Dyrekcji w Dziale Administracji i Zamówie? Publicznych w godzinach 9.00 – 14.00, telefon 074-851-74-97 lub na stronie internetowej pod adresem:www.szpital.swidnica.pl

Oferenci powinni przed?o?y?:

  1. warunki udzielania ?wiadcze? medycznych (np. ilo?? dni udzielania ?wiadcze?, ilo?? dy?urów)
  2. dokumenty po?wiadczaj?ce prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje,
  3. dokumenty po?wiadczaj?ce prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej (nazwa, siedziba podmiotu),
  4. kopie dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie udzielania wy?ej wymienionych ?wiadcze?,
  5. aktualne badanie profilaktyczne,
  6. za?wiadczenie o odbytym przeszkoleniu z BHP z uwzgl?dnieniem stanowiska zajmowanego w SPZOZ w ?widnicy,
  7. o?wiadczenie oferenta o zapoznaniu si? z tre?ci? og?oszenia.

Udzielaj?cy zamówienia informuje, ?e:

  • termin zwi?zania ofert? wynosi 30 dni od up?ywu terminu sk?adania ofert,
  • zastrzega sobie prawo do odwo?ania konkursu oraz do przesuni?cia terminu sk?adania ofert,
  • oferentom przys?uguje prawo sk?adania skarg i protestów dotycz?cych konkursu.

Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w trybie okre?lonym zarz?dzeniem MZiOS z dnia 13 lipca 1998 r. (Dz.U. nr 93, poz. 592).

 

Za??czniki