Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-12-08

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej SPZOZ w ?widnicy

Zamówienie nr EA-31-2008 z dnia 08.12.2008r.
?widnica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej SPZOZ w ?widnicy – nr sprawy: EA-31-2008
Numer og?oszenia: 354911 – 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – us?ugi

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy , ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej SPZOZ w ?widnicy – nr sprawy: EA-31-2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.
II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie maj?tku i odpowiedzialno?ci w okresie 12 miesi?cy. CPV : 66510000-8 Zadanie 1: ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej Zamawiaj?cego z tytu?u udzielania ?wiadcze? medycznych na warunkach Rozporz?dzenia MF z dnia 28.12.2007 – ubezpieczenie obowi?zkowe (zgodnie z ustaw? o ubezpieczeniach obowi?zkowych). CPV- 66513200-1 Zadanie 2; Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej SPZOZ-u z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci medycznej na warunkach komercyjnych CPV: CPV 66516000-0 Zadanie 3: Ubezpieczenia mienia w zakresie all risks, CPV: 66516400-4 Zadanie 4: Ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego: stacjonarnego, przeno?nego w ramach polisy all riks dla sprz?tu..
II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.32.00-1, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: o udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy potwierdz?, ?e: 1.1.Posiadaj? uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci lub czynno?ci zapewniaj?cej prawid?owe wykonanie przedmiotowego zamówienia; tzn.: prowadz? dzia?alno?? ubezpieczeniow? na podstawie zezwolenia lub licencji, koncesji Ministra Finansów, co najmniej w zakresie obj?tym przedmiotem zamówienia i za??cz? do oferty wszystkie aktualne warunki ubezpiecze? dotycz?ce przedmiotu zamówienia; 1.2.Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3.Znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; w tym: posiadaj? na dzie? otwarcia ofert pokrycie: – marginesu wyp?acalno?ci ?rodkami w?asnymi powy?ej 100% – rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami powy?ej 100% 1.4.Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz dokumentów potwierdzaj?cych spe?nienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia. Niespe?nienie cho?by jednego z warunków skutkowa? b?dzie wykluczeniem wykonawcy z post?powania..
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: formularz ofertowy (z wykorzystaniem wzoru- za?. nr 1 do SIWZ) wraz z dokumentem potwierdzaj?cym posiadanie uprawnie?/pe?nomocnictw osób podpisuj?cych ofert? do podpisania oferty, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Wymagane jest z?o?enie pe?nomocnictwa rodzajowego lub szczególnego: a) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post?powaniu oraz b) do zawierania umów ubezpieczenia dla sum ubezpieczenia wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia , ( o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych). Pe?nomocnictwo, je?eli nie jest oryginalne musi by? potwierdzone przez osoby uprawomocnione przez Wykonawc?, jako zgodne z orygina?em. Z pe?nomocnictwo musi wynika? , i? jest ono obowi?zuj?ce dla niniejszego post?powania, nie krócej ni? do 30.01. 2009 r. W przypadku oferty sk?adanej przez pool koasekuracyjny, do oferty musi zosta? za??czone: pe?nomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania cz?onków poolu koasekuracyjnego w trakcie post?powania. Pe?nomocnictwo ma tak?e obejmowa? uprawnienie do podpisania umów ubezpieczenia i umowy z Zamawiaj?cym. 1.2 aktualne za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego oraz Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo?eczne, lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 1.3. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, potwierdzaj?cy, ?e wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci w zakresie obj?tym zamówieniem, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 1.4.kopi? zezwolenia, licencji, koncesji Ministra Finansów na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie obj?tym przedmiotem zamówienia. 1.5. o?wiadczenie Wykonawcy o spe?nieniu/ nie spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu z art. 22 prawa zamówie? publicznych (z wykorzystaniem wzoru) 1.6.o?wiadczenie o wysoko?ci procentowej wska?ników wymienionych w pkt.1.3 Opisu warunków udzia?u w post?powaniu, podpisane przez osoby uprawnione ze strony Wykonawcy -1.6. parafowany przez wykonawc? formularz postanowie? umownych (z wykorzystaniem wzoru); 1.7. wszystkie warunki ubezpiecze? Wykonawcy b?d?cych przedmiotem zamówienia; 1.8.wykaz osób i podmiotów, które b?d? wykonywa? zamówienie, (posiadaj? wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?), ze szczególnym uwzgl?dnieniem opisu procedur zg?aszania i likwidacji szkód, w tym: 1.9 wykaz podmiotów terenowych, wskazanych do obs?ugi Zamawiaj?cego wraz z wykazem osób odpowiedzialnych za likwidacj? szkód z poszczególnego rodzaju ubezpiecze? opisanych w przedmiocie zamówienia oraz drukami zg?aszania szkód.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: w siedzibie Zamawiaj?cego lub pobra? ze strony internetowej..
IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 22.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy ul. Le?na 27-29 58-100 ?widnica Budynek Dyrekcji – SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

Za??czniki