Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-12-02

?wiadczenie us?ug transportu zw?ok do ch?odni i ich przechowania…

Zamówienie nr EA-30-2008 z dnia 02.12.2008r.
?widnica: ?wiadczenie us?ug transportu zw?ok do ch?odni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zw?ok lub ogl?dzin –nr sprawy: EA-30-2008
Numer og?oszenia: 344637 – 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – us?ugi

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy , ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437. Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: ?wiadczenie us?ug transportu zw?ok do ch?odni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zw?ok lub ogl?dzin – nr sprawy: EA-30-2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.
II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug transportu zw?ok do ch?odni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zw?ok lub ogl?dzin, których szczegó?owy opis okre?lono w za??czniku nr 2 – uszczegó?owienie przedmiotu zamówienia – do SIWZ – w okresie 24 miesi?cy..
II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 85.11.20.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; 2) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; 4) niepodlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach okre?lonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.1 okre?lone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.2 okre?lone w pkt. 7.a.4, 7.a.8, 7.a.9 oraz o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.3 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.4 okre?lone w pkt 7.a.5.
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – za??cznik nr 1 2.Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 3.Dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie osób podpisuj?cych ofert?, o ile nie wynikaj? z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4.Wykaz niezb?dnych do wykonania zamówienia narz?dzi i urz?dze?: a) dwa ?rodki transportu przystosowane do przewozu zw?ok, potwierdzone dokumentami, z których wynika jednoznacznie, ?e s? pojazdami specjalnymi; b) komora ch?odnicza (mro?nicza) na min. 10 cia?; c) stó? sekcyjny z zestawem podstawowych narz?dzi sekcyjnych; Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi? dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie ww. narz?dzi i urz?dze? lub pisemnego zobowi?zania innych podmiotów do ich udost?pnienia, je?eli w wykazie Wykonawca wskaza? narz?dzia i urz?dzenia, którymi b?dzie dysponowa?. 5.O?wiadczenie do post?powania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych z wykorzystaniem wzoru- za??cznik nr 1 6.Za?wiadczenie w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 7.Za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 8.Dokument potwierdzaj?cy posiadanie pomieszcze? prosektorium usytuowanych na terenie miasta ?widnicy oraz aktualne za?wiadczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ?e prosektorium podlega sta?emu nadzorowi na zasadach okre?lonych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz spe?nia wymogi pozwalaj?ce na prowadzenie dzia?alno?ci zgodnie z przedmiotem zamówienia. Je?eli informacje, wymagane z pa?stwowej inspekcji sanitarnej wynikaj? z protoko?u kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcj? Sanitarn?, zamiast za?wiadczenia Wykonawca mo?e za??czy? protokó? kontroli albo inny dokument, je?eli stwierdza on aktualny stan faktyczny. 9.Wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonaniu zamówienia a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci: a) min. 4 pracowników w tym 1 prosektor; b) 1 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny s?dowej. Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi? dokumenty potwierdzaj?ce zatrudnienie ww. osób lub z?o?y? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, je?eli w wykazie Wykonawca wskaza? osoby, którymi b?dzie dysponowa?..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. ?widnica: ?wiadczenie us?ug transportu zw?ok do ch?odni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zw?ok lub ogl?dzin – nr sprawy: EA-30-2008
Numer og?oszenia: 344637 – 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – us?ugiZamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy , ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.

* Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: ?wiadczenie us?ug transportu zw?ok do ch?odni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zw?ok lub ogl?dzin – nr sprawy: EA-30-2008.II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug transportu zw?ok do ch?odni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zw?ok lub ogl?dzin, których szczegó?owy opis okre?lono w za??czniku nr 2 – uszczegó?owienie przedmiotu zamówienia – do SIWZ – w okresie 24 miesi?cy..II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 85.11.20.00-7.II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; 2) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; 4) niepodlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach okre?lonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.1 okre?lone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.2 okre?lone w pkt. 7.a.4, 7.a.8, 7.a.9 oraz o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.3 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.4 okre?lone w pkt 7.a.5.
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – za??cznik nr 1 2.Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 3.Dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie osób podpisuj?cych ofert?, o ile nie wynikaj? z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4.Wykaz niezb?dnych do wykonania zamówienia narz?dzi i urz?dze?: a) dwa ?rodki transportu przystosowane do przewozu zw?ok, potwierdzone dokumentami, z których wynika jednoznacznie, ?e s? pojazdami specjalnymi; b) komora ch?odnicza (mro?nicza) na min. 10 cia?; c) stó? sekcyjny z zestawem podstawowych narz?dzi sekcyjnych; Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi? dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie ww. narz?dzi i urz?dze? lub pisemnego zobowi?zania innych podmiotów do ich udost?pnienia, je?eli w wykazie Wykonawca wskaza? narz?dzia i urz?dzenia, którymi b?dzie dysponowa?. 5.O?wiadczenie do post?powania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych z wykorzystaniem wzoru- za??cznik nr 1 6.Za?wiadczenie w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 7.Za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 8.Dokument potwierdzaj?cy posiadanie pomieszcze? prosektorium usytuowanych na terenie miasta ?widnicy oraz aktualne za?wiadczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ?e prosektorium podlega sta?emu nadzorowi na zasadach okre?lonych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz spe?nia wymogi pozwalaj?ce na prowadzenie dzia?alno?ci zgodnie z przedmiotem zamówienia. Je?eli informacje, wymagane z pa?stwowej inspekcji sanitarnej wynikaj? z protoko?u kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcj? Sanitarn?, zamiast za?wiadczenia Wykonawca mo?e za??czy? protokó? kontroli albo inny dokument, je?eli stwierdza on aktualny stan faktyczny. 9.Wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonaniu zamówienia a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci: a) min. 4 pracowników w tym 1 prosektor; b) 1 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny s?dowej. Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi? dokumenty potwierdzaj?ce zatrudnienie ww. osób lub z?o?y? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, je?eli w wykazie Wykonawca wskaza? osoby, którymi b?dzie dysponowa?..

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego lub pobra? ze strony internetowej..IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 17.12.2008 godzina 11:00, miejsce: SP ZOZ w ?widnicy ul. Le?na 27-29 58-100 ?widnica Budynek Dyrekcji – SEKRETARIAT.IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: w siedzibie Zamawiaj?cego lub pobra? ze strony internetowej..
IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 17.12.2008 godzina 11:00, miejsce: SP ZOZ w ?widnicy ul. Le?na 27-29 58-100 ?widnica Budynek Dyrekcji – SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

Za??czniki