Tryb zamówienia: wartość podprogowa
Kategoria: usługi
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2019-01-09

Zapytanie cenowe – nr sprawy ZC/BHP/1/2019

Świdnica, dnia 09.01.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE ? NR SPRAWY ZC/BHP/1/2019

1. ZAMAWIAJĄCY – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Przeprowadzenia w formie instruktażu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 200 osób załogi SPZOZ w Świdnicy (lekarze, pielęgniarki, salowe, opiekunowie medyczni, technicy i specjaliści zatrudnieni w szpitalu.
? Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o aktualne przepisy bhp i p.poż. dla tej grupy zawodowej z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)z dnia 04.12.2007 r.
? W programie szkolenia należy uwzględnić zagrożenia wypadkowe i czynniki szkodliwe występujące w szpitalu i określone w aktualnej ocenie ryzyka zawodowego.
? Jednostka szkoląca zobowiązane jest do przygotowania szczegółowego programu szkoleń i wystawienia stosownych zaświadczeń.
? Jednostka szkoląca zobowiązana jest do zaangażowania wykładowców mających wiedzę i kwalifikację do merytorycznego przeprowadzenia szkolenia.
? Jednostka szkoląca zobowiązana jest do udokumentowania doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla tej grupy zawodowej.
? Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej będącej własnością SPZOZ w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29.
? Zamawiającego w sprawie realizacji szkolenia oraz warunków umowy reprezentuje gł. specjalista bhp SPZOZ w Świdnicy ? P. Krzysztof Lewandowski tel. 602150754
? Wybrana jednostka szkoleniowa zobowiązana jest do podpisania umowy do dnia 02.02.2019 roku.

3. Termin wykonania zamówienia:
? Szkolenie odbędzie się w czterech grupach, każda po 50 osób w dniach:
od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty ? ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
?Oferta na szkolenia BHP – Znak sprawy ZC/BHP/1/2019?.

Oferty pisemne należy składać do dnia 28.01.2019r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności ? termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Wykonawcy.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
P. Krzysztof Lewandowski tel. 602150754
7. Wybór oferty ? za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

DYREKTOR

GRZEGORZ KLOC