Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2016-11-10

Zapytanie cenowe – opracowanie aktualizacji instrukcji bezp. poż. Szpitala Latawiec

Świdnica, dnia 10.11.2016r.

ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ZO/EA/I/2016

 
1.   ZAMAWIAJĄCY  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,  ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie aktualizacji „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji szpitala” dla obiektu Szpitala „Latawiec” przy ul. Leśnej 27-29 w Świdnicy, z uwzględnieniem zmian sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych tj. szatni, archiwum oraz nowego budynku rezonansu magnetycznego i kuchni.

3. Termin wykonania zamówienia:

Do 31.01.2017r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę wg wzoru Załącznik nr 1 „FORMULARZ OFERTOWY” należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji szpitala”- Znak sprawy ZO/EA/I/2016”.
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 29.11.2016r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury  na konto bankowe Wykonawcy.
    
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Mieczysław Zielonka tel. 74 8517497  e-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl .

7. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                             GRZEGORZ KLOC

Załącznik nr 1

……………………………….
   (pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Województwo:……………………………………………..
tel./fax: ……………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie cenowe ZO/EA/I/2016  składam niniejszą ofertę.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto     zł (słownie złotych    )
Podatek VAT     zł (słownie złotych    )
Cenę brutto    .. zł (słownie złotych    ..)

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do 31.01.2017r.

4. Oświadczam, że:
a) Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
b)    W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………….…………………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

………………………………., dnia ………………….2016 r.
      (miejscowość)