Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2017-09-14

Zapytanie cenowe – pokrycie dachu kotłowni

Świdnica, dnia 13.09.2017r.

ZAPYTANIE CENOWE ZC/2/09/2017

 
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .
2. Przedmiot zamówienia – Roboty budowlane obejmujące usunięcie starego pokrycia z papy i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dachów kotłowni, garaży i przybudówki łącznie 928 m2 powierzchni.
3. Termin realizacji zamówienia – do 17.11.2017r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę na „Formularzu ofertowym wykonawcy” należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na roboty budowlane – pokrycie dachu kotłowni”.

    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 27.09.2017r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury  na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami należy zapoznać się na miejscu realizacji robót , dokumentacja techniczna dotycząca robót do wglądu w Dziale Technicznym SPZOZ  w Świdnicy . Należy telefonicznie uzgodnić termin zapoznania z dokumentacją i dokonania wizji lokalnej.  
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Dariusz Kozłowski tel. 74/ 8517496, kom. 502 701 223

8. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                             GRZEGORZ KLOC

 

 Załączniki: