Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2015-10-20

ZC/1/10/2015 Roboty budowlane w Poradni Onkologicznej

Świdnica, dnia 15.10.2015r.

ZAPYTANIE CENOWE ZC/1/10/2015
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .

2. Przedmiot zamówienia – Roboty budowlane obejmujące zmiany funkcjonalne w Poradni Onkologicznej Szpitala „Latawiec” blok 1A1/1A3.

3. Termin realizacji zamówienia – do 29.01.2016r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę na „Formularzu ofertowym wykonawcy” należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na roboty budowlane – zmiany funkcjonalne w Poradni Onkologicznej”.

    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 03.11.2015r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury  na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami należy zapoznać się na miejscu realizacji robót , dokumentacja techniczna dotycząca robót do wglądu w Dziale Technicznym SPZOZ  w Świdnicy .  
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Z-ca Kierownika Działu Technicznego  – Dariusz Kozłowski tel. 74/ 8517496, kom. 502 701 223

8. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                             GRZEGORZ KLOC

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

nazwa wykonawcy    

adres wykonawcy    ..

NIP      ………………………………………………………    Regon ……………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena netto     zł (słownie złotych    )
Podatek VAT     zł (słownie złotych    )
Cena brutto    .. zł (słownie złotych    ..)
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, projektem umowy oraz dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………….r.
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.                     

……………………………………….                ………………………………………………………….
    (Pieczątka wykonawcy)                    (Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Umowa Nr ZC/1/10/2015 /projekt/

Zawarta w dniu ………2015 roku w Świdnicy pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy z siedzibą przy     ul. Leśnej 27-29 w Świdnicy 58-100, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000085339, NIP 88-22-01-447, REGON 000311674, w imieniu którego działa :

DYREKTOR – GRZEGORZ KLOC
        
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
firmą ………………………………………………………………………………………………… imieniu, której działa:  

..………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Umowę zawarto w trybie zapytania cenowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm).

1.    Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji technicznej.
2.    Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem finansowym i osobowym umożliwiającym realizację umowy w sposób opisany w specyfikacji, ofercie i w niniejszej umowie, zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią, ustalonym harmonogramem oraz postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi w zapytaniu ofertowym, które składając ofertę zaakceptował.
2.  Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać ocenę Państwowego Zakładu Higieny oraz świadectwo o dopuszczeniu do stosowania materiałów w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
3.  Prace będą realizowane w czynnym zakładzie (w ruchu, z wyłączeniem miejsc, w których prowadzone będą roboty) w godz. 7:00 – 19:00, co wiąże się z możliwością wystąpienia utrudnień w rejonie prowadzonych prac.
   
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram robót, który musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Harmonogram robót stanowić będzie integralną część umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.
§ 4.
1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
……………………………………………………………………………
2.  Podstawą do określenie w/w kwot jest oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część niniejszej umowy.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a niezbędne do należytego wykonania zadania, tj.: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie miejsca robót, itp.
4. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców muszą zostać jasno określone, na piśmie oraz dołączone do niniejszej umowy.
5. Zawieranie umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zgodne z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
6. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części robót Podwykonawcy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót, w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, tak ja za własne.
7. Płatnikiem faktur wystawionych przez Podwykonawcę jest Wykonawca.

§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie i w § 4 niniejszej umowy.    
2.  Faktura wystawiona po odbiorze końcowym robót będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
3. Wykonawca winien wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą końcową udokumentować całkowite rozliczenie się już w tym momencie z podwykonawcami w zakresie wykonanych przez nich prac/robót związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. Brak ww. udokumentowania rozliczenia się ze wszystkimi podwykonawcami wstrzymuje bieg terminu zapłaty za fakturę końcową.
5. Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

§ 6.
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać objęte umową roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy.
2.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 7.
Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie:
1.    z ramienia Zamawiającego: P. Dariusz Kozłowski z-ca kierownika Działu Technicznego

2.    z ramienia Wykonawcy:……………………………………………………………………..

§ 8.
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce robót z chwilą przejęcia.
3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w obrębie robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.
5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
5.1.roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
5.2.odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych.
6. Ubezpieczenie o którym mowa w ust. 2 winno zostać zawarte przez Wykonawcę na okres od rozpoczęcia robót do czasu końcowego odbioru robót.

§ 9.
1. Termin wykonania zamówienia:
1.1. Rozpoczęcie robót na podstawie protokołu przekazania.
1.2. Zakończenie robót do 29.01.2016r.
1.3. Odbiór końcowy robót wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą i formalno-prawną nastąpi do 7 dni od daty zakończenia robót.
2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty oraz dostarczone urządzenia. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia     ujawnionych wad. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy – Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest wadę usunąć w terminie 7 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub faksem. Zamawiający jest zobowiązany ponadto potwierdzić zawiadomienie o wadzie na piśmie.
4. Po usunięciu wady strony spiszą protokół usunięcia wady. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu, jeżeli jego zdaniem wada nie została usunięta i wyznaczyć nowy termin usunięcia wady.
5. W razie sporu, co do okoliczności, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może wyznaczyć na koszt Wykonawcy rzeczoznawcę do ich oceny.

§ 10.
Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.    za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu zakończenia robót,
2.    za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady,
3.    za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto za roboty, od których wykonania odstąpiono.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 11.
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12.
1.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.
2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 – 887 k.c. ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego, której skutkiem będzie podstawienie ustawowe osoby trzeciej w miejsce Wykonawcy.
3. Strony umowy wyłączają zatem możliwość zawarcia przez Wykonawcę z osobą trzecią umowy poręczenia, której ostatecznym skutkiem będzie podstawienie ustawowe osoby trzeciej w miejsce Wykonawcy.
Takie poręczenie strony niniejszej umowy uważają za bezskuteczne.   

§ 13.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Prawo budowlane.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
 

                                                                                                 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający