Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2016-03-03

ZO/EE/1/2016 Wykonanie pomiarów okresowych stanu instalacji elektrycznych

Świdnica, dnia 29.02.2016r.

ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ZO/EE/1/2016
 

1. ZAMAWIAJĄCY  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Wykonanie pomiarów okresowych ( 5- cio letnich) stanu  instalacji elektrycznych  w  obiektach
SP ZOZ w Świdnicy .

Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia:

Pomiary rezystancji izolacji wszystkich przewodów roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  w obiektach szpitala.
Przybliżona ilość punktów pomiarowych wyniesie ok. 10000.
Przez punkt pomiarowy rozumieć należy:
-pojedynczy punkt przy pomiarach ochrony przciwporażeniowej.
-pojedynczy obwód grupy zasilanych urządzeń przy pomiarach rezystancji izolacji niezależnie od tego czy jest to obwód jedno lub trój-fazowy
-zabezpieczenie różnicowoprądowe jedno lub trój-fazowe .
 W/w pomiary związane często będą z identyfikacją  obwodów przy braku dokumentacji lub nie wprowadzonych w niej zmianach.

3. Termin wykonania zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na  Pomiary okresowe ( 5- cio letnie) stanu  instalacji elektrycznych- Znak sprawy ZO/EE/1/2016”.
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 23.03.2016r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury  na konto bankowe Wykonawcy.
    
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Wojciech Kędzierski – Kierownik Działu Energetycznego  tel. 502 226 905

7. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                               GRZEGORZ KLOC

Załącznik nr 1

……………………………….
   (pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Województwo:……………………………………………..
tel./fax: ……………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie cenowe ZO/EE/1/2016 na wykonanie pomiarów okresowych ( 5- cio letnich) stanu  instalacji elektrycznych  w  obiektach SP ZOZ w Świdnicy
 
składam niniejszą ofertę.

Wartość ogółem przedmiotu zamówienia:

10 000 punktów pomiarowych x …. Cena jednego punktu netto = …….. zł  netto x …%  podatek VAT= ……. Wartość ogółem przedmiotu zamówienia brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………………. )

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy.

4. Oświadczamy, że:
a) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
b)Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
c)W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………….…………………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

………………………………., dnia ………………….2016 r.
      (miejscowość)

Załącznik Nr 2
UMOWA NR  ZO/EE/1/2016
(projekt)

Zawarta w dniu ……………………….. w Świdnicy pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29, reprezentowanym przez:
Dyrektor        –    Grzegorz Kloc
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a,
firmą ,…………………………………………….,  reprezentowaną przez :
1……………………………………………………..
2. ……………………………………………………
zwaną w treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§   1

Zamawiający Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie wykonania pomiarów okresowych ( 5- cio letnich) stanu  instalacji  elektrycznych w obiektach SP ZOZ w Świdnicy.
Podstawą zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie przez Zamawiającego zapytania cenowego           ZNAK- ZO/EE/1/2016.  

§   2

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem finansowym i osobowym umożliwiającym realizację umowy w sposób opisany w specyfikacji, ofercie i w niniejszej umowie, zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią, ustalonym harmonogramem oraz postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które składając ofertę zaakceptował.
2. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać  aktualne świadectwo wzorcowania.
3.  Prace będą realizowane w czynnym zakładzie.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.

§   3

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §-1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……zł netto + należny podatek VAT = … zł brutto ( słownie: ………………………..) zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.
2.    Należność za wykonane usługi płatna będzie przez Zamawiającego po realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3.    W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu zapłaty należności, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych.
4.    Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może skutecznie zbyć ewentualnej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§   4

1. Termin realizacji zamówienia ………………
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wszelkie roboty nieprzewidziane , a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takie, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy) mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
4. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 3, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50 % wartości niniejszego zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykonać, jako dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki” (podstawa prawna          art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.
5. Roboty, o których mowa w ust. 3 i 4 będą każdorazowo rozliczane i zatwierdzane przez Zamawiającego.

 

     §   5

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będą:
ze strony Zamawiającego    : Kierownik Działu Energetycznego – Wojciech Kędzierski
ze strony Wykonawcy•:…………………………………………………

§   6

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:
A/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości nie zrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
B/ Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§   7

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

                                                                                     §  8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory, których strony nie rozstrzygną polubownie będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy dla Zamawiającego Sąd.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa oraz oferta Wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                             ZAMAWIAJĄCY:

 

Załączniki: