3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ang. International Day of Persons with Disabilities), ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ideą obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych i podkreślenie konieczności podejmowania działań na rzecz ich integracji z resztą społeczeństwa.

foto: www.wszpwn.com.pl

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności zaliczane są choroby układu krążenia, narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Dalej, pod względem częstotliwości występowania plasują się uszkodzenia narządów słuchu lub wzroku, upośledzenia i choroby psychiczne. Problemy te wymagają wdrażania działań wyrównujących szanse, takich jak: efektywna edukacja, regulacje w sferze zawodowej, przestrzeni publicznej i życiu codziennym, dostosowanych do potrzeb związanych z konkretną odmiennością.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne ważne zapisy, dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji oraz komunikacji. Konwencja zobowiązuje kraje, które ją podpisały do zwalczania uprzedzeń, likwidowania praktyk dyskryminujących niepełnosprawnych oraz przyjęcia takich rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym całkowitą realizację swoich praw.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych powinny skłonić nas do pochylenia się nad problemami osób niepełnosprawnych i uświadomienia sobie ograniczeń, jakie spotykają oni na swej drodze każdego dnia. Ograniczenia te dotyczą sfery architektonicznej, przestrzeni fonicznej, wizualnej czy wirtualnej, a także aspektów zawodowych. Wielu niepotrzebnych utrudnień, można uniknąć już na etapie planowania nowej budowy, organizacji ruchu na skrzyżowaniu czy strony internetowej.

Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, z pewną formą niepełnosprawności na świecie żyje około 1 miliard ludzi. Niestety, grupa osób dotkniętych tym problemem wzrasta w przypadku starzejących się społeczeństw, gdzie ograniczenia związane z wiekiem są doświadczeniem coraz szerszej części ludności. Niezwykle ważną rolę w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych odgrywają placówki takie jak: Środowiskowe Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. W takich miejscach osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą lepiej i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, dzięki uczeniu się samodzielności, a także nabywaniu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i pracy zawodowej.

Źródło:

damy-rade.org/aktualnosci/1852-3-grudnia-wiatowy-dzien-osob-niepelnosprawnych.html

ekokalendarz.pl/dzien-osob-niepelnosprawnych/