5 grudnia ? Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, którego ustanowienie w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej.
Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność, która podejmowana jest na rzecz innych i wykracza poza więzi rodzinno ? przyjacielsko ? koleżeńskie. Wolontariuszem, w myśl tej definicji, jest więc każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

foto: www.kuratorium.opole.pl

Wolontariuszy spotkać można w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach czy schroniskach dla zwierząt, gdzie wykonują oni różnego rodzaju prace, m.in. towarzyszą chorym, niepełnosprawnym, pomagają w rehabilitacji czy opiece nad dziećmi w domach dziecka lub szpitalach. Wolontariat może też wyrażać się poprzez zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne czy tłumaczenia a wolontariusze są aktywni podczas wielu koncertów, pikników, festynów i innych wydarzeń ? sportowych, edukacyjnych czy kulturalnych. Realizują także działania na rzecz środowiska czy zwierząt.

Wolontariat, we współczesnym tego słowa znaczeniu, funkcjonuje w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W roku 1993, w Warszawie powstało Centrum Wolontariatu i była to pierwsza tego typu placówka w naszym kraju. Obecnie, Centrum Wolontariatu skupia wszystkie organizacje i inicjatywy społeczne, promujące bezinteresowną pomoc innym oraz przygotowuje wolontariuszy, organizacje pozarządowe czy placówki publiczne do współpracy. Centra Wolontariatu służą przede wszystkim jako pośrednictwo wolontariatu, pełniące funkcję ?skrzynki kontaktowej? dla wolontariuszy i wszystkich osób zainteresowanych ich pomocą. Znacznie ułatwia to nawiązywanie kontaktu ochotników z instytucjami i osobami oczekującymi ich pomocy.


Wszystkim Wolontariuszom w dniu ich święta, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości z niesienia pomocy ? Dziękujemy za trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za każdy gest i czyn, dzięki któremu świat staje się lepszy ?

Źródło:

http://wolontariat.org.pl/