7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Święto zostało ustanowione, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), właśnie 7 kwietnia 1948 roku.

Na okoliczność obchodów Światowego Dnia Zdrowia każdego roku określany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który wymaga szczególnej uwagi. W 2024 roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą organizowane pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

Tegoroczny temat przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka. Zdrowie jako prawo człowieka zostało uznane w Konstytucji WHO (1948), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz wielu międzynarodowych i regionalnych traktatach dotyczących praw człowieka. Wszystkie państwa członkowskie WHO ratyfikowały co najmniej jeden traktat uznający prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego. Oznacza to, że kraje mają zobowiązania prawne, przy jednoczesnym uznaniu, że do ich pełnego wypełnienia potrzebny jest czas i zasoby. Niektóre bezpośrednie obowiązki krajów obejmują gwarancje niedyskryminacji i równego traktowania w zdrowiu. Prawo do zdrowia obejmuje uprawnienia, takie jak prawo do kontroli własnego zdrowia, świadomej zgody, nienaruszalności cielesnej i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Obejmuje także wolności, takie jak wolność od tortur, złego traktowania i szkodliwych praktyk.


W Polsce, obchody Światowego Dnia Zdrowia łączą się z obchodami Dnia Pracownika Służby Zdrowia.  Z tej okazji, wszystkim pracownikom służby zdrowia, a w szczególności Pracownikom SPZOZ w Świdnicy składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń pracę na rzecz drugiego człowieka.

Życzenia od Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy 

Życzenia od Zarządu Powiatu Świdnickiego

 

 


Źródło: https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/04/07/default-calendar/world-health-day-2024-my-health-my-right