Dofinansowanie do projektu z RPO

 Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzyma dofinansowanie do projektu „Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy”, z Regionalnego Programu Operacyjnego  – w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”).
Całkowita wartość projektu: 700 300,00 zł,
Kwota dofinansowania: 595 255,00 zł.
„…Projekt polega na wdrożeniu systemu pośredniej radiografii cyfrowej z możliwością podłączenia do uruchamianego każdego Centrum Teleradiologii …"– mówi Dyrektor Grzegorz Kloc. "…Dzięki temu będzie można uzyskać pełną integrację radiologicznej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej z pozostałymi elementami systemu medycznego oraz ujednolicić standard urządzeń używanych w jednostce w zakresie badań radiologicznych…" – podkreśla dyrektor.
Dodatkowo system uzyska funkcję przesyłania obrazów radiologicznych, co pozwoli na zdalne konsultacji opisywanie zdjęć. Zakupiony zostanie osprzęt do pośredniej radiografii cyfrowej dla dostosowania funkcjonalności aparatu RTG do reszty pracowni oraz wdrożenie systemu buforującego dane dla zapewnienia łączności z centrum opisowym. Dodatkowo zostanie zakupiony zestaw do digitalizacji obrazów w pracowni endoskopowej. Dzięki zakupowi wysokiej jakości urządzeń otwiera się szansa na unowocześnienie i racjonalizację usług medycznych w zakresie radiologii cyfrowej.
Korzyści dla SP ZOZ, jakie wynikną z realizacji projektu to:
1. podniesienie standardów lecznictwa szpitalnego: poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiecie świdnickim poprzez  wprowadzenie teleradiologii oznacza możliwość szybszego postawienia diagnozy przez specjalistę radiologa, łatwiejszy i ciągły dostęp do baz danych i wszelkich istotnych informacji bez konieczności ich weryfikacji. Ponadto, analiza badań radiologicznych będzie wykonywana w ciągu krótszego czasu przy zastosowaniu nowoczesnej technologii zmniejszając tym samym ryzyko błędu lekarskiego, co w ostateczności powoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania placówki, jak i całego systemu zdrowotnego,
2. polepszenie i unowocześnienie jakości usług diagnostyki RTG: wprowadzenie teleradiologii opartej na scentralizowanym systemie diagnostycznym, z dostępnością specjalistów 24h na dobę, 7 dni w tygodniu pozwala jednostkom medycznym, które będą korzystać z usług teleradiologii, zmniejszenie kosztów zatrudnienia – nie będzie konieczne zatrudnienie specjalisty w tym zakresie w pełnym wymiarze godzin (oraz zlecanie prac w nagłych przypadkach),
3. poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy – ucyfrowienie pracowni wskutek zastosowania osprzętu do pośredniej radiografii cyfrowej poprawi komfort pracy i zmniejszy ryzyko błędu lekarskiego, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy przez specjalistę radiologa.