Informacja dla pacjentów.

 W trosce o dobro pacjenta oraz dobrą współpracę z placówkami świadczącymi usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przekazujemy informacje na temat:
– godzin i miejsca przyjmowania pacjentów ze skierowaniem na konkretny oddział, zgłaszających się w celu wyznaczania terminu hospitalizacji (do wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia – tzw. „lista kolejkowa”) – załącznik nr 1,

– godzin i miejsca przyjmowania w SP ZOZ w Świdnicy pacjentów z wcześniej wyznaczonym terminem hospitalizacji, zgłaszających się na planowane leczenie szpitalne – załącznik nr 1,

– godzin i miejsca rejestracji pacjentów do zakładów i pracowni specjalistycznych pacjentów, działających w SP ZOZ w Świdnicy – załącznik nr 2.

Przypomninamy, że zgodnie z wytycznymi NFZ, który finansuje leczenie pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego :

1.Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zawartych w wykazie określonym w odrębnych przepisach, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

2.Leczenie stacjonarne (szpitalne) jest realizowane, jeżeli cel terapii nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych. W oparciu o te zasady oraz stan zdrowia pacjenta następuje kwalifikacja do dalszego leczenia szpitalnego w trybie pilnym lub planowym, bądź w trybie ambulatoryjnym.

3.Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) mogą być kierowani tylko pacjenci w stanie zagrożenia życia, nie powinno się kierować do takiego oddziału chorych cierpiących na choroby przewlekłe i w terminalnym okresie choroby.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.