Kolejne kilkaset tysięcy złotych unijnych środków dla świdnickiego szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy pozyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu informatycznego pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie: e-usługi dla obywateli”.
 
Umowa o dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 28 lutego 2014 r. 
 
Projekt realizowany będzie w konsorcjum czterech szpitali, którego liderem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Wartość całego projektu wyniesie 2.402.190,00 zł, z czego niemal 75%, tj. 1.782.503,36 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na realizację wyda łącznie 605.239,10 zł, z czego 449.107,16 zł stanowić będą środki unijne. Dofinansowanie może ulec zwiększeniu do 85% wydatków kwalifikowanych, w sytuacji pojawienia się niewykorzystanych środków w ramach priorytetu.
 
W ramach projektu, którego przewidywana realizacja ma potrwać do końca 2014 roku, utworzony zostanie portal e-usług. Przeprowadzona zostanie również aktualizacja systemu medycznego oraz jego rozbudowa o możliwość obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. W ramach projektu zakupione zostanie także oprogramowanie bezodanowe oraz oprogramowanie do wirtualizacji. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne z obsługi systemu.
 
Celem projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie: e-usługi dla obywteli” jest uruchomienie w placówkach wchodzących w skład konsorcjum usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących poprawie jakości opieki zdrowotnej, wspomagając tym samym rozwój Dolnego Śląska, który uzależniony jest między innymi od dostępności cyfrowej oraz zdolności do wykorzystania teleinformatyki również w ochronie zdrowia.
 
Realizacja projektu zwiększy dostępność usług  świadczonych on-line dla mieszkańców – zostaną uruchomiane e-usługi umożliwiające pacjentom Szpitala zastąpienie tradycyjnych form kontaktu, a co za tym idzie, zmniejszenie ilości niepotrzebnych wizyt w kwestiach stricte nie związanych z procesem wykonywania usługi medycznej, m.in. złożenie skargi czy złożenie zamówienia na wydanie pełnej/częściowej dokumentacji medycznej.
 
Dostęp do informacji przez internet skróci czas potrzebny na uzyskanie informacji o świadczeniach zdrowotnych oraz odciąży personel medyczny. Część działań personelu zostanie wyeliminowana dzięki zautomatyzowaniu procesów, co skróci czas obsługi pacjentów w rejestracji i pozwoli na wydłużenie czasu jaki personel medyczny może poświęcić bezpośrednio pacjentowi.
Łukasz Czajkowski
specjalista ds. funduszy zewnętrznych