Konkurs na stanowisko Ordynatora/Lekarza kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej

Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora / Lekarza kierującego
Oddziałem Onkologii Klinicznej

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 11 ust. 1 rozporządzenia MZiOS z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 nr 115, poz. 749 ze zm.).
Wymagane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz. 896).

Oferty prosimy składać w terminie do 30 maja 2012 r. pod adresem:

                     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
                 ul. Leśna 27-29
                   58-100 Świdnica
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ordynatora oddziału …….”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upłynięcia składania dokumentów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.