Nowa Rada Społeczna Szpitala wybrana

Krzysztof Sołtys – przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w Świdnicy

Rada Powiatu w Świdnicy na czerwcowym posiedzeniu wybrała Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na nową kadencję. Przewodniczącym Rady Społecznej będzie niezmiennie Krzysztof Sołtys, który pełni tą funkcję nieprzerwanie od 1999 roku.

W skład nowej Rady Społecznej wejdą również Łukasz Apołenis (przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego) oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Świdnicy Kazimierz Chajduga, Stanisław Jarzyna, Alicja Synowska, Magdalena Urbańska-Malucha oraz Tobiasz Wysoczański.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbędzie się 10 września 2019r. o godz. 16:00 w siedzibie SPZOZ w Świdnicy.

Treść uchwały Rady Powiatu w Świdnicy

Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej do zadań rady społecznej należy:

    1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
    2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach dot. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego,
    3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
    4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
    5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

Źródło: www.powiat.swidnica.pl, fanpage Fb Powiat Świdnica