Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w latach 1996 oraz 1998. Dokumentacja z 1996 roku dotyczy dzieci i noworodków.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta.

Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia są obowiązane złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, lub w  Dziale Organizacji  i Rozliczeń (pokój nr 21) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 w terminie do dnia 01.10.2019 r.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 11 października 2019 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00,  do Działu Organizacji i Rozliczeń (pokój nr 21), telefon: +48 74 851 74 90.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawieniu się, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji oraz potwierdzeniu odbioru.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Organizacji
i Rozliczeń (pokój nr 21) oraz do pobrania TUTAJ – WNIOSEK.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna:

– 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1127 z póź.zm.),

– 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2069 z póź.zm.).