Przedstawiamy stanowisko XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolnyśląsk NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 5
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

XXI Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” kierując się troską o zdrowie pacjentów wzywa Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Dolny Śląsk do natychmiastowego podjęcia rozmów z dyrekcją Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy w sprawie podpisania kontraktu na dalsze leczenie chorych oraz zwrotu poniesionych kosztów w kwocie ok. 9 mln zł za nadwykonania. Dalsze ograniczenie przyjęć chorych do Szpitala „Latawiec” jest brakiem odpowiedzialności NFZ za los chorych. Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk obarcza winą Narodowy Fundusz Zdrowia. Niedopuszczalne jest, aby kryzys finansowy został przełożony na barki pracowników szpitala i chorych.
Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” posiada nowoczesną bazę i sprzęt oraz kadrę pracowniczą, której na sercu leży zdrowie naszych obywateli. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma prawa swoim działaniem powodować zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów. W kolejce do szpitala czeka ponad 2 tys. osób. Władze publiczne mają obowiązek zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Działanie Narodowego Funduszu Zdrowia jest jawnym naruszeniem podstawowych praw obywateli naszego Państwa zagwarantowanych Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Przewodniczący
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Gadzicki.