Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2022-09-22

Konkurs ofert nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia 20.09.2022 r.

DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT  I  ZAPRASZA  DO  SKŁADANIA  OFERT

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy  cywilnoprawnej

I. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału, w zakresie diagnostyki obrazowej i radiologii oraz w zakresie fizjoterapii

1. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych:

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży  i z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym
  • opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych:
  • Oddział Chorób Wewnętrznych

2. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii

3. Usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9) postępowanie obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowy

II. Warunki udziału

  1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
  2. Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 3 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
  3. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr 10” na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..” do dnia:    10 października  2022 do godziny 10:00.
  4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
  5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: szpital.swidnica.pl – Zamówienia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się  terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

DOKUMENTY I FORMULARZE DO POBRANIA:

O F E R T A – KONTRAKT LEKARSKI
O F E R T A – KONTRAKT INNY PERSONEL MEDYCZNY
O F E R T A – KONTRAKT PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA, RATOWNIK
REGULAMIN KONKURSU OFERT
Wykaz dokumentów – inny personel medyczny
Wykaz dokumentów – lekarze
Wykaz dokumentów – pielęgniarki i położne
WZÓR Umowa cywilnoprawna