ZAPYTANIE OFERTOWE – EG.3500.1.2017/2

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

2. Przedmiot zamówienia ? Usługa wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych, realizowana w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0200/17 pn. ?Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii?, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego dla Osi priorytetowej IX ?Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia? Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko?.

2a. Tablice muszą spełniać wymogi określone Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wyciąg z Księgi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). Księga w całości stanowi załącznik nr  2 do niniejszego zapytania. Ponadto tablice muszą spełniać wymogi określone załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta), który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

2b. Inne parametry techniczne:

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis

Ilość

Tablica informacyjno- pamiątkowa

Tablica informacyjno-pamiątkowa jednostronna przeznaczona do lokalizacji na zewnątrz budynku:

  • Wymiary tablicy ? wysokość 80 cm, szerokość 120 cm.
  • Kolorystyka ? zgodnie z wytycznymi ws. promocji
  • Materiał ? pleksi
  • Sposób mocowania ? do ściany termoizolowanej styropianem o grubości 15 cm ? odpowiednie kołki z zaślepkami zapewniającymi estetykę tablicy,
  • Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne.

2 sztuki

Naklejki

Wymagania:

  • wydruk ? kolor,
  • rodzaj ? samoprzylepne,
  • wymiary ? szer. 59mm, wys. 44mm,
  • projekt ? spójny z projektem tablic.
100 sztuk

 

3. Termin realizacji zamówienia – naklejki i tablice informacyjno-pamiątkowe ? realizacja najpóźniej do dnia 31.01.2017 r.

 

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty ? ofertę na ?Formularzu ofertowym wykonawcy? należy:

–  przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29;

58-100 Świdnica; z dopiskiem  ?Oferta na usługę wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjnych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych.

lub

– pocztą elektroniczną na adres: projekty@szpital.swidnica.pl

lub

– faxem na nr fax. 074 85 17 437

Oferty należy przesłać do dnia 10.01.2018 r. do godz. 09:00.

 

5. Warunki płatności ? termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Wykonawcy.

 

6. Szczegółowych informacji dot. zapytania  udziela:

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych ? tel. 074 85 17 445, kom. 690 622 227, e-mail: projekty@szpital.swidnica.pl

7. Wybór oferty ? za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy i treść zapytania

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – [AKTUALIZACJA Z DNIA 10.01.2017r.]