ZAPYTANIE OFERTOWE nr EG.3500.2.2016/6

W związku z realizacją projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec”.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie konfiguracją, administrowaniem oraz zarządzanie sieciami wirtualnymi, sieciami SAN, sieciami lokalnymi serwerami oraz usługami sieciowymi dla administratorów Platformy e-usług Szpitala Latawiec. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegóły tutaj.